Všeobecné zmluvné podmienky (VZP) pre dodávateľov spoločnosti TECHNOV, s.r.o.

I.

1. Týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou TECHNOV, s.r.o., Rumanová 144, 951 37 Rumanová, zapísanou v Obchodnom registri pri Okresnom súde v Nitre, Oddiel: Sro, vložka: 20237/N, IČO: 36 801 640, IČ DPH: SK7120000030 (ďalej len “Objednávateľ”) a každou osobou (ďalej len „Dodávateľ“), ktorá pre Objednávateľa vykonáva dodávateľskú alebo subdodávateľskú činnosť (akákoľvek dodávka materiálu, prác, alebo služieb), ďalej aj ako „Dielo“ na základe písomnej objednávky Objednávateľa (ďalej len Objednávka“).

2. Akceptáciou Objednávky (písomnou, ústnou, mailom, faxom, tel. alebo inou formou, alebo na základe začatia vykonávania prác, čiastočnej dodávky a pod…) dochádza k uzatvoreniu záväzkového vzťahu medzi Objednávateľom a Dodávateľom, ktorý sa spravuje predovšetkým ustanoveniami § 536 a nasl. Obchodného zákonníka SR.

3. Ustanovenia Objednávky a jej príloh majú prednosť pred ustanoveniami týchto VZP.

II.

1. Dodávateľ je pri výkone sub/dodávateľskej činnosti povinný okrem rozsahu určeným Objednávkou riadiť sa i) technickou dokumentáciou, ii) pokynmi Objednávateľa.

2. Dodávateľ je povinný bez meškania informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu sub/dodávateľskej činnosti a môže spôsobiť omeškanie Dodávateľa s plnením dohodnutých termínov.

III.

1. Pokiaľ nie je dohodnuté inak a nejde iba o dodávku tovaru, fakturáciu bude Dodávateľ vykonávať mesačne po skončení príslušného mesiaca na základe Objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za uplynulý mesiac, resp. preberacieho protokolu. Súpis skutočne vykonaných prác, alebo preberací protokol podpisuje za Objednávateľa určený pracovník.

2. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa vystavenia, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

3. Faktúru bude Dodávateľ predkladať Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach. Každá faktúra musí mať nasledujúce náležitosti:
– obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ a IČ DPH Dodávateľa a Objednávateľa,
– údaje o zápise v obchodnom (živnostenskom) registri,
– číslo faktúry,
– číslo Objednávky,
– dátum vyhotovenia a dátum splatnosti faktúry,
– dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia,
– špecifikácia tovaru a prác – názov, množstvo alebo rozsah zdaniteľného plnenia,
– označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
– fakturovanú sumu bez DPH, sadzbu DPH, výšku DPH, fakturovanú cenu s DPH,
– odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby Dodávateľa.

4. K faktúre musia byť priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené náležitosti, alebo k nej nebudú priložené doklady, je Objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na prepracovanie, splatnosť faktúry začína plynúť až odo dňa doručenia novej (opravnej) faktúry.

5. Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať z každej fakturovanej sumy jej časť tzv. zádržné, ktorého výška bude uvedená percentuálne v Objednávke. Zádržné slúži na zabezpečenie riadneho plnenia povinností Dodávateľa počas zhotovovania prác/Diela, resp. počas záručnej doby tovaru, alebo Diela, úhradu vzniknutej škody, sankcií uplatnených Objednávateľom voči Dodávateľovi, nákladov na odstránenie vád alebo nedorobkov, ktoré odstráni Objednávateľ prostredníctvom inej osoby namiesto Dodávateľa v prípade omeškania Dodávateľa, alebo akýchkoľvek iných nárokov Objednávateľa voči Dodávateľovi. Objednávateľ vráti Dodávateľovi zostatok zádržného po uplynutí záručnej doby. V prípade, ak v Objednávke nie je uvedená výška zádržného, objednávateľ si zádržné voči Dodávateľovi neuplatňuje.

IV.

1. Dodávateľ vykoná sub/dodávateľskú činnosť samostatne, prípadne pri výkone týchto prác bude spolupracovať s ostatnými sub/dodávateľmi Objednávateľa, alebo inými osobami realizujúcimi práce a dodávky pre Objednávateľa. V prípade potreby koordinácie, alebo súčinnosti je Dodávateľ povinný Objednávateľa v primeranej dobe vopred na túto skutočnosť upozorniť, inak musí zabezpečiť takúto koordináciu, alebo súčinnosť na vlastné náklady.

2. Dodávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa poveriť dodávkou tovaru, realizáciou prác, Diela alebo jeho časti tretiu osobu.

3. Dodávateľ je povinný dodržiavať zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov. Dodávateľ sa zaväzuje kompenzovať Objednávateľovi akúkoľvek ujmu, ktorá Objednávateľovi vznikne v dôsledku porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania.

4. Dodávateľ si zabezpečí na vlastné náklady pomocný materiál, ochranné pracovné pomôcky a pracovné oblečenie.

5. Dodávateľ je povinný pred zahájením prác dohodnúť si so zástupcom Objednávateľa postup vykonávaných prác.

6. Objednávateľ nie je povinný prevziať tovar, práce, Dielo alebo jeho časť, ak v čase, kedy má dôjsť k jeho odovzdaniu, vykazuje akékoľvek vady alebo nedorobky.

7. O odovzdaní a prevzatí tovaru, prác, Diela alebo jeho časti bude spísaný dodací list, prípadne preberací protokol aspoň v dvoch vyhotoveniach.

V.

1. Dodávateľ je povinný pred nástupom na realizáciu Diela/prác oboznámiť sa so všetkými pravidlami bezpečnosti pri práci. Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie platných právnych predpisov a zásad pre požiarnu ochranu a bezpečnosť pri práci. V prípade pracovného úrazu alebo mimoriadnej udalosti Dodávateľ plne preberá zodpovednosť za následky z toho vyplývajúce.

2. Dodávateľ je povinný na vlastné náklady vykonávať školenia svojich zamestnancov (prípadne iných osôb po predchádzajúcom súhlase Objednávateľa), ktorých poveril vykonávaním prác a dodávok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany.
Pokiaľ sa činnosť uskutočňuje v priestoroch Objednávateľa, Dodávateľ sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi platný doklad o vykonanom školení z predpisov BOZP a PO, ako aj doklady o odbornej a zdravotnej spôsobilosti k výkonu činnosti podľa tejto zmluvy.

3. Dodávateľ bude dodržiavať zákaz používania alkoholických nápojov a iných omamných prostriedkov počas výkonu činnosti pre Objednávateľa v jeho priestoroch. V prípade zistenia požitia alkoholu alebo iných omamných prostriedkov je Objednávateľ oprávnený jednostranne zrušiť Objednávku.

VI.

1. Dodávateľ poskytne na tovar, Dielo/práce záruku v trvaní 60 mesiacov, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia tovaru, prác, Diela, alebo jeho časti.

2. Dodávateľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia bez zbytočného odkladu, najneskôr nasledujúci pracovný deň po doručení oznámenia vady Objednávateľom a vadu odstrániť ihneď, inak v čo najkratšej dobe s ohľadom na charakter vady, alebo dodaciu dobu náhradného dielu, max. však v lehote 30 dní od oznámenia vady.

3. Ak Dodávateľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu, alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Dodávateľa treťou osobou, náklady na odstránenie vady môže Objednávateľ uhradiť z prostriedkov zádržného, ak je uplatnené.

VII.

1. Ak Dodávateľ nedodá tovar včas, alebo nevykoná práce a Dielo, alebo jeho časť včas, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z dohodnutej ceny za každý deň omeškania.

2. Ak Dodávateľ nezačne odstraňovať Objednávateľom oznámenú vadu včas, t.j. najneskôr nasledujúci pracovný deň po oznámení vady, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50 EUR za každý začatý deň omeškania a za každú vadu až do dňa, kedy Dodávateľ pristúpi k odstraňovaniu vady.

3. Ak Dodávateľ neodstráni vadu včas, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50 EUR za každý začatý deň omeškania a za každú vadu až do jej odstránenia.

4. Objednávateľ má voči Dodávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 EUR za každé jednotlivé porušenie nasledovnej povinnosti Dodávateľa:

– nepredloženie dokladu o vykonanom školení z BOZP a PO
– fajčenie mimo vyhradeného priestoru

5. Objednávateľ má voči Dodávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300 EUR za každé jednotlivé porušenie nasledovnej povinnosti Dodávateľa:

– nevykonávanie školenia BOZP a PO
– nepoužívanie ochranných pracovných pomôcok pri realizácii prác/Diela
– vykonávanie prác pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok
– ak Dodávateľ neprijme vhodné opatrenia na dodržanie dohodnutých termínov.

6. Objednávateľ má voči Dodávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 EUR za každý deň omeškania povinnosti Dodávateľa i) mať uzatvorené platné poistenie zodpovednosti za škodu podľa čl. X. bodu 1 týchto VZP, ii) predložiť Objednávateľovi doklad o uzatvorení poistenia zodpovednosti za škodu.

7. Dodávateľ odškodní Objednávateľa v plnej výške v prípade, ak v súvislosti s činnosťou Dodávateľa bude voči Objednávateľovi uplatnená zo strany správneho orgánu, súdu, Investora, alebo vyššieho objednávateľa (zmluvného partnera Objednávateľa), alebo inej osoby akákoľvek zmluvná alebo mimozmluvná sankcia, pokuta, nárok na náhradu škody, a pod. … Takýto nárok voči Dodávateľovi má Objednávateľ právo uplatniť a započítať si z prostriedkov zádržného, ak je uplatnené.

VIII.

1. Nebezpečenstvo škody na tovare/Diele, vykonaných prácach znáša Dodávateľ až do ich protokolárneho odovzdania Objednávateľovi.

2. Prechod vlastníctva k tovaru, Dielu, jeho časti nastáva v momente ich prevzatia, umiestnenia/zabudovania v priestoroch Objednávateľa, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

IX.

Objednávateľ môže zrušiť jednostranne Objednávku aj vtedy, ak Dodávateľovi hrozí alebo sa ocitol v úpadku, je v likvidácii alebo sa Objednávateľ oprávnene domnieva, že Dodávateľ nebude schopný dodať tovar, alebo zrealizovať práce/Dielo včas a/alebo riadne.

X.

1. Dodávateľ je povinný pre prípad vzniku škody mať uzatvorené poistenie na krytie zodpovednosti za vzniknuté škody s poistným plnením minimálne vo výške dohodnutej ceny podľa konkrétnej Objednávky. Dodávateľ o tom predloží doklad Objednávateľovi najneskôr do 5 pracovných dní po začiatku realizácie prác/Diela. Dodávateľ je povinný udržiavať poistenie v platnosti po celý čas realizácie prác/diela Diela.

2. Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť žiadnu svoju pohľadávku voči Objednávateľovi inej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.

Tieto VZP nadobúdajú platnosť dňom 1.10.2016

PDF

Všeobecné obchodné predajné podmienky

PDF

Všeobecné zmluvné podmienky pre dodávateľov spoločnosti TECHNOV, s.r.o.