Informácie o spracovaní osobných údajov za účelom evidencie uchádzačov o
zamestnanie

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany spoločnosti TECHNOV s.r.o. Vám ako osobe, ktorej osobné údaje
spracúvame (ďalej len dotknutá osoba) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13. a 14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len
„Nariadenie“).

Prevádzkovateľ osobných údajov:
TECHNOV s.r.o., Hlavná 144, 951 37 Rumanová, IČO: 36801640
(ďalej len: „TECHNOV s.r.o.“)

Účel spracovania:
Evidencia uchádzačov o zamestnanie.

Kategórie príjemcov:
Osobné údaje nebudú sprístupňované ani postupované do tretích krajín a rovnako nebudú zverejňované.

Zoznam osobných údajov:
Meno, priezvisko, titul, trvalý pobyt, prechodný pobyt, dátum narodenia, telefónne číslo, vzdelanie, prax, e-mailová adresa, fotografia,
psychodiagnostika, referencie, ďalšie údaje v rozsahu životopisu, motivačného listu a žiadosti o zamestnanie.

Doba uchovávania osobných údajov:
Po dobu trvania súhlasu so spracovaním osobných údajov, nie však dlhšie ako 1 rok.

Práva dotknutej osoby:
Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom.
Právo na opravu osobných údajov.
Právo na vymazanie osobných údajov.
Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov.
Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov.
Právo na prenos svojich osobných údajov.
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v
súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči spoločnosti TECHNOV s.r.o. si dotknutá osoba môže svoje práva
uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne
poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu:
personalne@technov.sk

Všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov